• Foto homepage_1000.jpg

Duurzame teeltsystemen voor de open teelten waarin de afhankelijkheid van chemische middelen tot een minimum beperkt wordt. Dit is waar de stakeholders in het publiek-private onderzoeksprogramma GROEN naar toe werken.

Het consortium wordt ondersteund vanuit de topsector A&F en werkt aan het integreren van bestaande bouwstenen in een GROEN systeem, het ontwikkelen van nieuwe IPM bouwstenen voor het oplossen van acute problemen en aan het testen en evalueren van de prestaties van het GROEN teeltsysteem.

Het gaat hierbij om methoden en teeltmaatregelen zoals bijvoorbeeld gewasrotatie, het creëren van optimale groeiomstandigheden voor het gewas, het creëren van omgevingsomstandigheden die zorgen voor discontinuïteit van levenscyclus van ziekten, plagen en onkruiden, en continuïteit van nuttige organismen, monitoring en de inzet van bestrijdingsmethoden (fysisch, chemisch, biologisch & groen).