Algemene projectopzet

De Kennisimpuls Bestuivers realiseert en deelt kennis voor het behouden en bevorderen van bestuivers in Nederland.

De focus ligt daarbij op de wilde bestuivende soorten in ons land: ruim 350 soorten wilde bijen en ruim 300 soorten zweefvliegen, waarvan een aanzienlijk deel het gevaar loopt te verdwijnen.

Het project heeft meerdere doelstellingen die zowel kennisontwikkeling als kennisverspreiding vereisen bij verschillende doelgroepen.

Onze doelgroepen

Dit project biedt ondersteuning aan alle partijen die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan het behoud en bevorderen van wilde bestuivers. Dit betreft:

 1. Agrarische ondernemers (fruittelers en akkerbouwers)
 2. Regionale partijen, waaronder terreinbeherende organisaties, particuliere terreinbeheerders, lokale overheden en lokale imker- en natuurverenigingen.
 3. Landelijke partijen, waaronder NGO’s, landbouworganisaties en landelijke overheid.
 4. Beleidsmakers en collega wetenschappers uit landen die deel uitmaken van de Coalition of the Willing on pollinators

Activiteiten per projectdoelstelling

Doel 1: Kennis delen om efficiëntere maatregelen voor bestuivers te stimuleren

 • Centraal staan een aantal praktijknetwerken waarin initiatiefnemers van maatregelen voor bestuivers en wetenschappers samenwerken met als motto ‘samen kennis delen, implementeren en verder leren’. Vanuit onze Kennisimpuls bieden we ondersteuning via zowel advies als effectmeting. Deze praktijknetwerken worden ingezet op twee verschillende schaalniveaus (in aansluiting op de eerste twee doelgroepen):

  • Agrarische praktijknetwerken (in fruitteelt en akkerbouw)
  • Regionale praktijknetwerken (bijenlandschappen)
 • Uitwisseling van ervaringen en kennis op landelijk niveau via de Bijenstrategie
 • Uitwisseling van ervaringen en kennis op internationaal niveau via de Coalition of the Willing
 • Ontwikkelen van heldere vuistregels voor de selectie, aanleg en beheer van maatregelen
 • Helpdesk voor gericht advies aan initiatiefnemers van maatregelen voor bestuivers
 • Toegankelijker presenteren van bestaande kennis over bestuivingsdiensten

  Doel 2: Leren van lopende initiatieven ter bevordering van bestuivers

  • Opzetten van een online kennisportaal met landelijk overzicht van reeds lopende initiatieven
  • Inzicht verkrijgen in algemene succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen op basis van een selectie van deze initiatieven
  • Evalueren van de kansen binnen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB; Vergroening en Agrarisch natuurbeheer)
  • Evalueren van het effect op bestuivers van maatregelen ter verduurzaming van gewasbescherming (in nauwe samenwerking met zusterproject Groene Gewasbescherming).

  Doel 3: Resultaat van initiatieven voor bestuivers beter meetbaar maken

  • Evaluatie van de meest efficiënte en haalbare strategie voor effectmeting (wie meet er wat, en hoe?)
  • Kosten-/batenanalyse voor maatregelen voor bestuivers in de fruitteelt: betaalt de investering zich terug in extra opbrengst door betere bestuivingsdiensten?

  Doel 4: Meer kijk op efficiënte maatregelen voor zeldzame soorten bestuivers

  • Veldonderzoek naar het belang van locatiekeuze bij de aanleg van nieuwe leefgebieden (hoe belangrijk is afstand tot huidige leefgebieden?).
  • Veldondersoek naar de mogelijkheden om aanleg van voedsel en (bodem)nestelplek beter te combineren (welke soorten nestelen in bloemstroken, en onder welke voorwaarden?).